Strona główna

Centrum Usług Wspólnych zostało z dniem 30 marca 2011 roku wskazane Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 16 w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej, jako centralny zamawiający dla jednostek administracji rządowej.

Instytucja gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych powstała przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 157, poz. 1241, z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej (Dz. U. z 2010 roku, Nr 181, poz. 1217) i jest jednostką sektora finansów publicznych.

W dniu 22 października 2010 r. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wydał Zarządzenie Nr 16 w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Wspólnych przez przekształcenie gospodarstwa pomocniczego oraz nadania statutu, które określa zasady oraz tryb działania Centrum Usług Wspólnych.

Centrum Usług Wspólnych z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wstąpiło z mocy prawa w całość praw i obowiązków przekształcanego gospodarstwa pomocniczego „Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” (sukcesja generalna).